برگزیده ها : سه قصیده بلند بسیار زیبا و عارفانه و عاشقانه از خواجه حافظ شیرازی منتخب و گلچین شده از مجموعه قصاید حافظ * * * * * قصیده شماره ۱   شد ...