دو قطعه شعر کوتاه و چند بیتی بسیار زیبا و دوست داشتنی از شعار بزرگ ایران : خواجه حافظ شیرازی * زلف بر باد مده تا ندهی بر بادم ناز بنیاد مکن ...