گلچینی از بهترین و جالب ترین پیامک های سرکاری جدید و زیبای سال 90 * در خرابه های قلبت کارگری بیش نیستم . . . . سیمان بفرست کار خوابیده..! * * اگه گفتی شباهت هویج با کفش ملی چیه؟ . . . باشه ...