مجموعه نکات و موارد آموزشی که به خانوم های خانه دار توصیه میشوند تا آنهارا یاد بگیرند .   با داشته ها بسازید اگر مهمانی دارید که با او تعارف دارید و احساس ...