عجیب ترین رسوم را می توان در آفرقا تماشا نمود اما این رسم شاید وحشتناک هم باشد.   یکی از اصول نجابت برای زن و مبنای حفظ “نجابت” وی، پوشاندن برجستگی ‏اندام ...