بر چسب های مرتبط:"ساخت آكواريوم دسته نرم افزار آموزشی زیردسته هنری function toggle3() { var ele = document.getElementById("toggleText3"); var text = document.getElementById("displayText3"); if(ele.style.display == "block") { ele.style.display = "none"; text.innerHTML ...