برگزیده ها: ابداع یک خودکار جالب و بی نظیر برای کاهش استرس همراه با عکس از خودکار يك محقق در هلند موفق به ابداع خودكاري شد كه قادر است استرس آني ...