برگزیده ها : چهار معمای جالب و در عین حال سخت ریاضی همراه با جواب آنها برای سنجش میزان هوش خود.     معمای شماره یک : - ۱۰۰ نفر آدم با هوش در ...