برگزیده ها : چند متن بسیار زیبا و جالب ادبی با محتوی آموزنده و مفید- متن ادبی عبرت آموز و قشنگ کوتاه     مرد مقدس شیطانی به شیطان دیگر گفت: آن مرد مقدس ...