بر چسب های مرتبط:"Batman Arkham Asylum - بتمن در تیمارستان آرخا دسته بازی سرگرمی زیردسته حادثه ای function toggle3() { var ele = document.getElementById("toggleText3"); var text = document.getElementById("displayText3"); if(ele.style.display == "block") { ...