برگزیده ها : یک غزل بسیار زیبا در مورد مرگ گلچین شده از مجموعه غزلیات خواجه حافظ شیرازی , شعر بلند زیبا با موضوع مرگ در قالب غزل از حافظ     * ...