برگزیده ها : مجموعه متن ها و نوشته های کوتاه و زیبا با مضامین عاشقانه و عارفانه - متون جالب و عشقی و دوست داشتنی جدید سال 91 -2012     پاییز از ...