برگزیده ها : مجموعه چیستان های سخت و آسان  زیبا و جالب به زبان انگلیسی همراه با جواب آنها This one should be spoken. Q: How many legs does an ant have? A: ...