برگزیده ها : یک شعر بسیار زیبادر مورد باران در قالب شعری ، شعر نو - شعر نوبلند بسیار زیبا در مورد باران     * * * * * * دیشب باران قرار ...