برگزیده ها : چند شعر بسیار زیبا و عاشقانه از حضرت حافظ در قالب شعری غزل - غزل های بسیار زیبا و بلند خواجه حافظ شیرازی در مورد عشق و ...