برگزیده ها : یک شعر بسیار زیبا در مورد پدر و خوبی هایش .شعر کوتاه و زیبا برای پدر به صورت رباعی و دوبیتی   * * * * * * پیری به ...