برگزیده ها : چندین شعرنو کوتاه  بسیار زیبا در مورد باران - شعر های نو کوتاه درباره باران و زیبایی های باران .     * * * * * * کاش وقتی آسمان ...