مجموعه پیامک های جدید ، بامزه زیبا و عاشقانه برای عرض سلام و صبح به خیر * سلام ای دل نورانی خورشید، ای نگاه آبی آسمان، ای شکوه آفرینش! سلام ای وسیع جاری، ...